اطلاعات همایش

بازدید : 166958

همايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار

  •    تاریخ شروع : ۸ اسفند ۱۳۹۲
  •    تاریخ خاتمه : ۸ اسفند ۱۳۹۲
  •    مکان برگزاری : تهران
  •    برگزار کننده : انجمن محيط زيست -آرمان گستر باهمكاري دانشكده صنعت هوايي
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

محورهــــاي همــــايش

1-محورهاي جغرافيايي
 جغرافيا ، آمايش سرزمين
 جغرافيا و فضاي سبز شهري
 جغرافيا ومديريت بحران
 جغرافيا و محيط زيست
 جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي
 جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها
 جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا
 جغرافيا ومشكلات امروزي شهرها
 اقليم ،معماري و بهينه سازي مصرف
 كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي
 فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري
 مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري
 جغرافيا و حمل ونقل پايدار
 كاربري اراضي درشهرها و روستاها
 كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي
 جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري
 جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي
 جغرافيا و گردشگري كليه محورها
 ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي

2-شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
 بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
 معماري ، شهرسازی و توسعه پایدار
 محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
 كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
 ناپايداري شهر و عوامل موثر
 شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
 توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
 شهرهاي جديد و توسعه پايدار
 بافت های تاریخی
 مديريت وبرنامه ريزي شهري
 مشارکت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازي شهروندي
 بهسازی و نوسازی شهری

3-معماري و توسعه پايدار
 معماری،زيبايي شناسي وهويت شهري
 روشها ، فناوریها و انرژي هاي نو در در معماری
 معماری ومحیط زیست
 معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 المان های شهری
 معماري و نانو
 بهينه سازي مصرف در ساختمان ها
 برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
 معماري وهويت
 معماري سنتي واسلامي
 گردشگري ومعماري


4- محورهاي حمل ونقل
 چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران
 كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل ونقل
 سيستم هاي هوشمند مديريت ترافيك وحمل ونقل
 شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
 جايگاه فرودگاه وحمل ونقل هوايي در توسعه پايدار
 مكان يابي وامكان سنجي ايجاد سيستم هاي حمل ونقل عمومي
 ارزيابي چالش هاي حمل ونقل جاده اي سازگار با زيست بوم درايران
 حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
 ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقليمي
 آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
 مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
 حمل ونقل هوايي ،تحريم وراهبردها
 كاربرد GISدرمديريت حمل ونقل
 نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل ونقل

5- محيط زيست ومنابع طبيعي
 محيط زيست و انواع آلودگي ها
 مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
 برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
 كشاورزي ومحيط زيست پايدار
 شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
 توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 اكولوژي شهري وشهر سبز
 كاربردGIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
 تغيير اقليم ومحيط زيست
 حيات وحش ومحيط زيست پايدار
 نقش سازمانهاي مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محيط زيست
 گردشگري ومحيط زيست
 مكانيسم هاي توسعه پايدار

6- مديريت وبرنامه ريزي شهري
 مدیریت پروژه های شهری
 گردشگری شهری
 حقوق شهری
 فرهنگ شهر نشینی
 شهروند و حقوق شهروندی
 نماهای شهری
 تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 برنامه ریزی کالبدی شهری
 نقش شهرداري ها در توسعه شهري

تاریخ های مهم

تــاريخ هـاي مهم
مهلت ارسال چكيده به همراه متن كامل مقالات: 1392/10/10
اعلام نتايج داوري : 1392/10/20
زمان ثبت نام نهايي: 1392/11/10
برگزاري همايش: 1392/12/8

پوستر همایش

پوستر همايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت