اطلاعات همایش

بازدید : 81861

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری وشهرسازی

  •    تاریخ شروع : ۳۰ آبان ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۳۰ آبان ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : ایلخچی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

مباحث نظری معماری

نقـــــــــد معماری

هویت در معماری

طبیعت و معماری

مذهب و معـماری

فلسفه و معماری

انسان و معـماری

جامعه و معـماری

فرایند طراحی معمــاری

آینده پژوهی در معماری

سبک شناسی معمـاری

روش تحقیق در معماری

زیبایـــــــــــــــی شناسی در معمــــــاری

مطالعات معماری ایــــــران و جهــــــــان

فرهنگ و بازپروری فرهنگی در معماری

الگوهای موفق فضایی-کالبدی-کارکردی در انواع کاربری ها
شاخه­ ها و رویکردهای معماری

معماری بــــــومی

معماری داخلــــی

تزئینات و معمـاری

معماری هوشـمند

معماری اسلامــی

معماری پارامتریک

معماری منظــــــر

معماری سلامـــت

معماری خیابانــی

اکوتوریــــــــــــسم و معماری

گرافیک محیطــــــی و معماری

طراحی صنعتـــــــی و معماری

مرمـــــت و باززنده سازی بنـا

روانشناسی محیطی و معماری

فن آوری هــــــا و مصـــــالح نویـــــن ساخت و ساز

فن آوری ها و مصالح سنتی و بومــــــی ساخت و ساز
چالش­ها و مسائل معماری (آسیب­ شناسی و راه­کارها)

اخلاق حرفـــــــــــه ای

پدافند غیرعـــــــــــامل

هویت معماری معاصــر

معماری معاصر ایــــران

گردشـــگری و معماری

انـــــــــــرژی و معماری

بازسازی پس از سانحه

آسیــــــــب شناسی آمـــــوزش معمـــاری

مسابقات ملی و بیــــــن المللی معمـــاری

ضوابط و مقررات فنی و طراحــــی معمـاری

استانداردســـازی بومی مصالح در معماری

سیاست های حوزه مسکن (طراحی و اجرا)

گردشــــــــــــــگری و معماری (تأثیر، آسیب شناسی و راه کارها)

فعالیت های نهـــــــادهای شهری در چشم انداز تبریز 2018

نقش نهادهای سیاست گذاری و کنترل کننده طراحی و اجرا

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
محورهای بخش شهرسازی...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

مباحث نظری شهرسازی

نظری ها و اندیشه های فلسفی در مسائل شهری

شیــــــوه های آموزش و پژوهش در مسائل شهری

طرح ها و نگــــــــــــــرش های نو در مسائل شهریشاخه ها و رویکردهای شهرسازی

پایــداری شهری

هویــــت شهری

اکولوژی شهری

امنیت اجتماعی

تعامــــلات اجتماعی

فن آوری اطلاعــــات

شهرسازی اسلامی

روانشناسی محیطـــــی

تاریخ شـهر و شهرسازی

زیبایی شناســی شهری

الگوهای بومی و اقلیمی

سرمایه انسانــــــی و اجتماعــــی

محورهای آزاد مرتبط با شهرسازیچالش­ها و مسائل شهرسازی (آسیب­ شناسی و راه­کارها)


گردشــــــــــــــگری

شهرنشیـــــــــــنی

مدیــــــریت شهری

طراحــــــی شهری

حقـــوق شهروندی

شهرهای هوشمند

فن آوری های نوین

سیما و منظر شــــهری

ضوابط و قوانین شهری

سکونت گاه و مســـکن

بافت فرسوده و حاشیه نشینــــــــــــــی

برنامه ریزی کالبدی، شهری و منطقه ای

تاریخ های مهم

مهلت ارســـال مقالات 20 مـــرداد 1396

اعلام نتـــــــایج داوری 10 شهریور 1396

زمان برگزاری همایش 30 آبــــــان 1396

پوستر همایش

پوستر اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری وشهرسازی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت