دومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران

 • تاریخ شروع:۹ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ اسفند ۱۳۹۴
شیراز - دانشگاه صنعتی شیراز

اولین کنفرانس سراسری پژوهشهای نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

 • تاریخ شروع:۸ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ اسفند ۱۳۹۴
تهران - برگزاری بصورت وب کنفرانس

اولین کنفرانس سراسری پژوهشهای نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

 • تاریخ شروع:۸ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ اسفند ۱۳۹۴
تهران - برگزاری بصورت وب کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۴
مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد

اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۴
همدان - همدان، دانشگاه بوعلی سینا

اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۴
شیراز - شیراز

کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۴
بابل - بابل
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت