اولین کنگره ملی زغالسنگ

 • تاریخ شروع:۸ شهریور ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ شهریور ۱۳۹۱
دانشگاه صنعتی شاهرود

چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

 • تاریخ شروع:۱ خرداد ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ خرداد ۱۳۹۱
تهران - دانشکده معدن

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی فناوری های معدن کاری ایران

 • تاریخ شروع:۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
یزد - شهرك آهن

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

 • تاریخ شروع:۲۰ شهریور ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ شهریور ۱۳۹۰
تهران - دانشکده معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران

اولين همايش ملي مس

 • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
کرمان - دانشگاه شهيد باهنر
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت